Adatvédelmi tájékoztató

 1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Netenleszel Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a honlapunk meglátogatása, termékrendelés kapcsán keletkezett személyes adatokra.

 1. Adatkezelő elérhetőségi adatai

A hatályos szabályozás szerint (GDPR 37. cikk) Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatkezelő alapadatai

Netenleszel Kft.

0

székhely: 2120 Dunakeszi Schweidel József utca 17/2

Cégjegyzék. száma.: 13-09-225070

Adószám: 32189502-2-13

E-mail cím, kapcsolattartási adatok: hello@netenleszel.hu

Tárhely szolgáltatói adatok: Sybell Informatika Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 7/B

 1. 206.); www.sybell.hu 0

 

 1. Védendő értékek, alapelvek

Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket. Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri együttműködések kapcsán is kifejezetten elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott adatok tekintetében. Adatkezelő a kezelt adatokat:

Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);

Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség);

Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik. (adat takarékosság);

Pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. (korlátozott tárolhatóság)

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét. (integritás és bizalmas jelleg)

Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható. (elszámoltathatóság)

Adatkezelő belső nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről

 1. Milyen adatkezeléseket folytatunk a weboldalon? (Egyes Adatkezelések)

Általánosságban véve így kezelünk Önről személyes adatokat:

Előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulással

Ez azt jelenti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Ön legitim beleegyezésével kezeljük. Természetesen ilyenkor is csak a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten. Ilyen adatkezelés történik, ha ajánlatot vagy információt kér, esetleg panaszt tesz illetve, ha csak kapcsolatba szeretne lépni velünk.

Szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések

Bizonyos esetekben a személyes adatai elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségnek eleget tudjunk tenni. Ilyenkor nem az Ön beleegyezése, hanem a szerződéses jogalap határozza meg az adatkezeléseket. Ezek nélkül az adatok nélkül, nem tudunk szerződést kötni.

Jogszabályi kötelezettség

Egyes esetekben adatai kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése, így az azokon szereplő személyes adatokat is kénytelenek vagyunk megőrizni.

Jogos érdek alapján

Illetve jogos érdek alapján is kezelünk személyes adatot, ha Társaságunknak, vagy más harmadik személynek fűződik jogos érdeke az adatkezeléshez, például honlap, webáruház, mobil applikáció működtetése, fejlesztése és biztonsága kapcsán.

Egyéb adatkezelések

Érintett

Adatkategória

Cél

Jogalap

Megőrzési

 

idő

 
     
      
 

IP cím

honlap

   
 

Böngésző típusa

rendeltetésszerű

   

Weboldalon

Operációs

használat

GDPR 6. cikk

  

rendszer

biztosítása

(1) bek. a)

Honlap

 

látogató,

 

Internetszolgáltató

– szolgáltatás

pont szerinti

felkeresése

 

böngésző,

 

Időbélyegző

minőségi

hozzájárulás

Böngészés

 
  
 

Honlap látogatási

ellenőrzése,

   
 

adatok

– látogatottság

   
  

mérés

   
      

Érdeklődő/

 

Tájékoztatás

   

Ajánlatkérő,

 

nyújtása,

GDPR 6. cikk

  

kapcsolati

 

kapcsolattartás,

Ajánlatkéréstől

 

Név, e-mail cím,

(1) bek. a)

 

űrlapot

szolgáltatásról és

számított 5

 

telefonszám

pont szerinti

 

kitöltő

termékről

évig

 
 

hozzájárulás

 

látogató, e-

 

információ

  
    

mail- t író

 

küldése

   

felhasználó

     
      
  

Panaszeljárás

GDPR 6. cikk

  
  

(1) bek. C)

Panaszeljárás

 
  

lefolytatása,

 
 

Név, e-mail cím,

pont szerinti

lezártát követő

 

Panaszos

eredményének

 
 

jogi

5 év

 
  

megküldése

 
  

kötelezettség

  
     
   

teljesítése

  
      
  

-vásárlói

   
  

szokásainak

   
  

elemzése

   
  

-személyre

   
 

IP cím, e-mail cím,

szabott ajánlat

   
 

profilalkotás

készítés

 

Kampány

 
 

remarketinghez

üzletszerzési

  

Közösségi

 

futtatásig,

 

szükséges adatok,

céllal,

GDPR 6. cikk (1)

 

marketing

legkésőbb

 

Érintett publikus

-preferencia

bek. f) vállalat

 

tevékenység

hozzájárulás

 

neve, fotója,

alapú marketing

jogos érdeke

 

címzettje

visszavonásái

 

közösségi oldalon

-automatikus

  
  

g

 
 

keresztül küldött

döntést segítő

  
    
 

üzenete

promóció

   
  

-marketing,

   
  

hirdetések

   
  

készítése,

   
  

megosztás

   
  

ösztönzés

   
      
  

-vásárlói

GDPR 6. cikk (1)

  
  

elégedettség

  
  

bek. a) pont

Résztvevők

 
 

Nyereményjátéktól

növelés –

 
 

szerinti

esetében,

 

Nyeremény-

függően:

marketing céllal

 

hozzájárulás

nyereményját

 

játékban

-név, e-mail cím

pozitívan

 

És nyertes

ék sorsolása

 

résztvevő

-telefonszám,

befolyásolni az

 

adatai

utáni 1 év,

 
 

lakcím

ügyfél élményt

 
 

esetében: jogi

Nyertesek

 
 

-egyéb adatok

-jó PR megítélés

 
 

kötelezettség

esetében 8 év

 
  

-vásárlás

 
  

(1) bek. c) pont

  
  

ösztönzés

  
     
      
 

vevő teljes neve

    
 

– e-mail cím

 

GDPR 6. cikk (1)

  
 

– online azonosító

Szerződések

  
 

bek. b) pont

  
 

(kupon kód,

kezelése és

A szerződések

 
 

Szerződéses

 
 

hűségkártya

teljesítése,

teljesítéséhez:

 
 

teljesítéséhez

 
 

aktiváláshoz)

– a vásárlások, a

5 év.

 
 

szükséges

 

Szolgáltatást

-fizetéssel

számlázás és a

A kiállított

 

jogszabályi

 

igénybe vevő

kapcsolatos

kézbesítés

számláknak

 

kötelezettség

 

vásárló

adatok (fizetési

kezelése,

és kapcsolódó

 

-GDPR 6.cikk

 
 

határidő,

termékek

iratoknak:

 
 

(1) bek. c) pont,

 
 

bankszámlaszám,

esetében

8 év.

 
 

-Eker tv. 13/A §,

 
 

bank- vagy

– kapcsolattartás

  
 

– Számv. tv.

  
 

hitelkártyaszám, e-

   
  

169. §).

  
 

pénztárca,

   
     
 

utánvétel, stb.)

    
      
 1. Kiknek továbbítjuk a személyes adatokat? (Adatfeldolgozók és Címzettek köre)
 

Név, elérhetőség

Tevékenység/adatkezelés célja

 
    
 

Sybell Informatika Kft. (1158 Budapest,

  
 

Késmárk u. 7/B 2. em. 206.)

tárhely szolgáltatás,

 
 

www.sybell.hu

  
     
 

Henzer Könyvelőiroda Kft.

könyvviteli, adóügyi szolgáltatás

 
 

(bérszámfejtés, könyvelés)

 
 

lajos.henzer@erdkonyveles.hu

 
   
    
 

KSH, NAIH, NAV

Hatósági kötelezettség teljesítése

 
     
   

Ellenjegyző ügyvéd, értékesítő

 
 

Adatkezelő fenntartja a választás jogát,

munkatársak, alvállalkozók, tippadó

 
 

jogos érdek alapján

munkatárs

 
    
 

G-mail levelezési rendszer

Levelezési rendszer

 
     
 

Stripe, Billingo

Online fizetés támogatása, számlázó

 
 

program

 
    

Facebook LLC, Google LLC

Marketing szolgáltatás, fiókkezelés

 1. Milyen jogai vannak a személyes adatkezelésekkel kapcsolatban? (Érintettek jogai)

Jogosult, hogy hozzáférjen és megismerhesse az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokat, valamint arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így

Az adatkezelésről

tájékoztatást kérhet

 • kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását,
 • kiegészítését,

tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a

 • kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
 • https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Az érintetti jogok gyakorlásának megkönnyítése érdekében formanyomtatványt használunk. A mellékletben csatolt érintetti kérelem megkönnyíti az adatigénylést, így azt postán a levelezési címünkre, vagy elektronikusan az e-mail címünkre megküldve 30 napon belül válaszolunk.

A kérelemre tájékoztatást adunk a kezelt adatairól azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről írásban értesítjük.

Ha a fenti határidőt elmulasztjuk, – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 1. Ha valamilyen rendellenességet tapasztalsz az adatkezelések során, mit tehetsz? (Panasz kezelés)

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

A jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az elszámoltathatóság értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő bizonyítja.

Továbbá, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban valamilyen jogsértést tapasztal, a NAIH-hoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 1. Egyéb Rendelkezések

Fenntartjuk a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket a weboldalon közzétett tájékoztatóban értesítjük. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon történik.

 1. Hogyan biztosítjuk az személyes adataidat?

Gondosan óvjuk az adatok biztonságát, ennek érdekében megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyekre az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok vonatkoznak.

Az általunk kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrizzük, kivételt képeznek ez alól, az adatfeldolgozóknál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmazunk.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen,

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

A technikai intézkedések keretében, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok?

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Hatályos : 2023.03.05.

Melléklet, Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

„személyes adat”: bármely információ, amely az érintettel összefüggésbe hozható, akár közvetlen akár közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„felügyeleti hatóság”: tagállamban működő közhatalmi szerv, mely az adatvédelmi hatósági feladatokat látja el, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (NAIH)

Melléklet 1

Tárgy: ERINTETTI JOGOSULTSAGOKAT ERINTO MEGKERESESEKKEL KAPCSOLATOS KERVENY 0

Adatkezelő alapadatai:

Weboldal: https://netenleszel.hu

Társaság: Netenleszel Kft.

Székhely: Magyarország 2120 Dunakeszi Schweidel József utca 17/2

Nyilvántartási szám: 13-09-225070

Adószám: 32189502-2-13

0

Kérvényező adatai:

Név:

E-mail cím:

Azonosításhoz szükséges egyéb adat (szerződésszám, azonosító):

Csatolt dokumentum:

Kérvény tárgya:

A kervenyezo alabbi erintetti jogaval kivan elni: (X-elje be)

Hozzaferesi jog

Helyesbiteshez valo jog

Torleshez valo jog

Adatkezeles korlatozasahoz valo jog

Adathordozhatosaghoz valo jog

Tiltakozashoz valo jog

Automatikus donteshozatal elleni tiltakozashoz valo jog

Kérvény részletes leírása:

Adatkezelőnek a kerveny kezhezvetelet kovetoen egy (1) honap all rendelkezesere, hogy az ugyet erdemben megvizsgalja es a kerelemmel kapcsolatos allaspontjat, illetve intezkedeseit indoklassal ellatva az ugyfelnek irasban megkuldje, melyet 2 hónappal indokolt esetben meghosszabbíthat.

Az ugyintezessel kapcsolatos tovabbi reszletes tajekoztatast az adatkezelesi tajekoztatoban talal, amely elerheto a Cég telephelyén es a weboldalon is.

Amennyiben szemelyes adatai kezelesevel kapcsolatban panasszal kivan elni panaszat a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnak cimezheti, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).